Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Đấu thầu rộng rãi

Việc hoạch định, xây dựng và khánh thành Phi trường Quốc tế Western Sydney sẽ đem lại các cơ hội kinh doanh đầy phấn khởi, và chúng tôi sẽ tiếp tục chào mời các đơn nộp dự thầu và đơn bày tỏ nguyện vọng khi chúng tôi đem lại tân phi trường quốc tế này cho Sydney.